zverenecký fond

Čo je to zverenecký fond?

Zverenecký fond sa už viac ako dva roky dá zakladať,  umožňuje to nový český občiansky zákonník. Občas sa ešte pre tento fond používa aj označenie trust. Zakladateľom trustu, nadácie alebo zvereneckého fondu je osoba, na ktorej želanie trust alebo zverenecký fond vzniká, a ktorá do neho vkladá majetok. Zakladateľ  môže definovať, ako bude s majetkom zaobchádzať v zakladacej listine a v tzv. listine priania.

Vyčlenenie majetku z vlastníctva zakladateľa

Zverenecký fond sa vytvára vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa tak, že v rámci fondu sa tento majetok k určitému účelu zverí správcovi. Ten sa zaviaže majetok držať a spravovať. Založením zvereneckého fondu vzniká samostatné a nezávislé vlastníctvo vyčleneného majetku, ktorý nie je viazaný na žiadnu osobu. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu správca. Majetok zvereneckého fondu nie je vo vlastníctve správcu, zakladateľa ani osoby, ktorá má oprávnenie čerpať úžitky zo zvereneckého fondu (beneficient).

zverenecky fond

Offshore spoločnosť môže podnikať len mimo štátu alebo oblasti, kde bola registrovaná

Má zverenecký fond niečo spoločné s ready made alebo offshore spoločnosťou?

Pod týmto termínom ready made spoločnosť sa skrýva firma či obchodná spoločnosť už s vykonaným zápisom v obchodnom registri. Ready made spoločnosť spĺňa zákonné podmienky pre jej zápis. Má svoj  názov, sídlo, konateľa, IČO a  splatené základné imanie.  Offshore spoločnosť  môže podnikať iba mimo štátu alebo oblasti, kde je registrovaná.  Práve z tohto dôvodu sa všeobecne označujú ako „offshore“. V legislatíve daných štátov sa tieto spoločnosti zvyčajne označujú ako International Business Company (IBC).

zverenecký fond

Zisk spoločnosti vloženej do fondu je príjmom zvereneckého fondu.

Ako postupovať po založení zvereneckéhofondu?

Do zvereneckého fondu spravidla nie je vložený len samotný majetok ako sú nehnuteľnosti, a peňažné prostriedky, ale aj podiel na spoločnosti s ručením obmedzeným, akcie alebo iné cenné papiere. Akákoľvek spoločnosť vložená do zvereneckého fondu reálne nadobúda majetok, hospodári s nim a vykonáva podnikateľskú činnosť. Klient si určí osobu správcu fondu a beneficienta. Dochádza tak k oddeleniu majetku od týchto osôb ako i k jeho anonymizácii a nepostihnuteľnosti exekúciou. Zisk spoločnosti vloženej do fondu je príjmom zvereneckého fondu. Správca zvereneckého fondu s nim  hospodári, prípadne ho následne vypláca beneficientovi.