zeolity

Zeolity využívané v poľnohospodárstve

Možnosti technologických aplikácií prírodných zeolitov v živočíšnej výrobe sú skutočne pestré, často používané a rozšírené.Prehľadne je možné uviesť aj tieto možnosti využívania prírodných zeolitov:

Minerálny doplnok do kŕmnych zmesí

 • zeolity nenahrádzajú v krmive živiny ale sú dodávateľom množstva makro- a mikrochemických prvkov, ktoré sú potrebné pre normálnu činnosť živých organizmov; prírodné zeolity fungujú ako nosiče živín,
 • zeolity sú vynikajúcim adsorbentom, znižujú množstvo toxických substancií (soli ťažkých kovov, dusičnany, dusitany, mykotoxíny), rádionuklidy, produkty metabolizmu (látkovej premeny) samotného zvieraťa,
 • zeolity viažu adsorpciou vo svojej kryštálovej mriežke patogénne (choroboplodné) baktérie,
 • zeolity sa používajú ako nosič pre farmaceutické výrobky obsahujúce látky s antibiotickou aktivitou,
 • zeolity majú výnimočnú schopnosť výmeny iónov a spoluzúčastňujú sa tak na určitých biochemických procesoch vo vnútri tráviaceho systému zvierat
zeolity

Zeolity ako prídavok do kŕmnej zmesi pre dobytok

Úprava zloženia a kvality exkrementov chovaných zvierat

 • používať kŕmne zmesi s pridanými substrátmi, ktoré už primárne v zažívacom trakte zvierat dobre vplývajú na charakter, zloženie a kvalitu exkrementov zvierat (napr. aj produkty na báze prírodného zeolitu klinoptilolitového typu),
 • ošetrovanie hnoja (výkalov, exkrementov, trusu, močovky) už pri jeho skladovaní mimo chovných priestorov; pridávaním rôznych prísad, prekrývanie skládok hnoja krytmi z rôznych materiálov (slama, plasty, drevo, vrstvy prírodného zeolitu),
 • chemická úprava hnojazaložená na snahe o zníženie hodnoty pH; takto sa udržuje viac dusíka vo forme amónnych iónov, ktoré so potom uvoľňované do okolia ako plyn
zeolity

Čistenie spalín a ovzdušia pomocou zeolitu

Zeolity pre skvalitnenie používania podstielky

 • prírodný zeolit klinoptilolitového typu priamo na podlahe stajne pod hospodárskymi zvieratami môže podstatným spôsobom prispieť k celkovémuzlepšeniu životného prostredia chovaných zvierat ako aj personálu starajúceho sa o tieto zvieratá,
 • kvalitnou podstielkou s pridaným minerálnym substrátom na zeolitovej báze sa dá predchádzať vzniku nebezpečných hnačiek chovaných zvierat,
 • vďaka unikátnym vlastnostiam prírodného zeolitu klinoptilového typu zabezpečí tento substrát pridaný do podstielky/steliva vo vašich hospodárskych chovných priestoroch menej nepríjemného zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie životné podmienky chovaných zvierat.

Odstránenie zápachov a nadmernej vlhkosti

 • prírodné zeolity vo vhodnej kombinácii s inými filtračnými médiami môžu byť úspešne používané ako dezodorant v ustajňovacích priestoroch hospodárskych zvierat,
 • ­množstvo rôznorodých škodlivín, vyprodukovaných z akéhokoľvek chovného objektu a zariadenia (kravín, kurín, ošipáreň,stajňa, ovčín), dokážeme do určitej miery obmedziť ak správne pochopíme podmienky ich vzniku,
 • parametre chovného prostredia, ako sú teplota, vlhkosť, vetranie, prúdenie vzduchu, hustota zvierat na chovnej ploche či stav a charakter podstielky, výrazne ovplyvňujú tvorbu emisií

Odstraňovanie amoniaku v chovných zariadeniach

 • kŕmne zmesi prevažne používať také, ktoré už majú v sebe primiešané substrátya ktoré už primárne znižujú prítomnosť a výskyt amoniaku v exkrementoch zvierat (napr. aj produkty na báze prírodného zeolitu klinoptilolitového typu),
 • suchým skladovaním hnoja v otvorených vonkajších priestoroch sa uvoľňuje najviac amoniaku; prikrytím vhodnou adsorpčnou hmotou (napr. chlorid vápenatý, prírodný zeolit, euráza) sa výrazne znižujú emisie tohoto plynu do ovzdušia.

Pre viac o zeolitoch kliknite SEM.